Miercuri, 11 Iulie 2012

Având în vedere temeiul de înființare a parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” Precista III din Piatra Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț, aprobat în cadrul Permanenței Consiliului eparhial Iași din data de 10 noiembrie 2011, precum și temeiul nr. 2617/2012 prin care s-a aprobat organizarea concursului pentru ocuparea postului de preot paroh la parohia nou-înființată, în conformitate cu art. 124, alin.1 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, şi ţinând cont de prevederile hotărârilor Sfântului Sinod nr: 3227/1991, 511/1992, 4274/1993, 7320/1998, 1438/1999, 6846/1999, 5014/2001, vă aducem la cunoștință organizarea unui examen de selecţionare pentru ocuparea postului de preot paroh la această parohie din mediul urban, după următoarele coordonate:

1. Pentru selecţionarea preoţilor în municipii şi oraşe preoţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- 5 ani vechime în preoţie (art. 124, alin. 1 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române + Hot. Sf. Sinod 6846/1999)

- obligativitatea cursurilor de definitivat (Hot. Sf. Sinod 6846/1999)

- să nu aibă impedimente canonice (Hot. Sf. Sinod 3227/1991)

- să nu fi avut sancţionări disciplinare  în ultimii 5 ani (Hot. Sf. Sinod 3227/1991)

- media rezultată din: media la studii, media de la definitivare sau promovare şi media administrativă pe ultimii 5 ani, să fie cuprinsă  între 8,51-10,00 (Hot. Sf. Sinod 3227/1991)

- să aibă cel puţin 5 ani de la ultimul transfer (art. 124, alin. 2 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române).

2. Examenul de selecţionare va consta din: 

a) Un memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti, desfăşurată în ultimii 5 ani, certificat de protoiereu şi văzut de Chiriarhul locului, care apoi va fi prezentat oral şi în faţa Comisiei şi notat de acesta.

b) O probă scrisă cu subiect dat de Comisie, din domeniul Teologiei pastorale şi al Teologiei dogmatice şi îndrumări misionare, care să facă dovada cunoştinţelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie, precum şi a capacităţii sale.

c) O probă orală de predică, rostită fie, în faţa Comisiei, în sală, fie în biserică, la un serviciu  religios (15 min. )

d) O probă orală de cateheză, predată copiilor (30 min.)

e) O probă de slujire în biserică

3. Subiectele pentru probele fiecărui examen se vor extrage din urnă, unde vor exista cu 10 subiecte în plus peste numărul candidaţilor.

4. Candidaţii care vor obţine media generală la examen minimum 8,51, calculată din notările de la probele a, b, c, d şi e vor fi declaraţi admişi, iar dintre cei admişi care au candidat la parohia respectivă va fi numit candidatul cu media cea mai mare.

În caz de paritate de medie se trage la sorţi.

Dacă nici un candidat nu a obţinut media generală de 8,51 la concurs, se va repeta concursul.

La fiecare probă, fiecare examinator, inclusiv preşedintele, acordă câte o notă şi se face media la fiecare probă, fără rotunjiri. Mediile de la probele a, b, c, d şi e se adună şi se împart la 5, obţinându-se astfel media de selecţionare.

La mediile generale egale au prioritate fiii eparhiei respective.

5. Absolvenţii de semninarii şi preoţii care au numai studii seminariale nu vor putea candida şi nu vor putea fi numiţi la parohii din mediul urban.

6. Pentru mai buna selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor în municipii se impune susţinerea examenului inclusiv pentru doctorii în teologie (Hotărârea Sf.Sinod nr. 5014/2001).

Date legate de organizarea concursului:

-data examenului –  17 – 18 mai 2012;

-componenţa comisiei de examinare, se stabileşte de Chiriarhul locului dintre profesorii universitari de teologie, dintre doctorii în teologie sau absolvenţii cursurilor de doctorat, cu examen de admisibilitate sau preoţi cu pregătire teologică superioară, având activitate pastoral-misionară şi administrativă foarte bună sau excepţională. Comisia va fi prezidată de Chiriarh sau de delegatul său;

-tematica pentru examenul de selecţionare, va fi afişată, la sediul Centrului eparhial şi în protoierii, cu cel puţin o lună înainte de data examenului;

-programul detaliat privitor la desfăşurarea examenului va fi stabilit de către comisia de examinare în funcţie de numărul candidaţilor (ora de începere, detalii privind modul în care se va susţine proba de slujire în biserică, etc.).

Teme

pentru lucrarea scrisă la examenul de selecţionare

1. Preoţia sacramentală şi Preoţia universală.

Bibliografie:

1.  Patriarhul Iustin, Ierarhia bisericească în epoca Apostolică, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2002.

2.  Ioan Mircea, Preoţia harică şi preoţia obştească, în “Ortodoxia”, nr. 2. 1999.

3.  Vasile Mihoc, Preoţia sacramentală, în Mitropolia Ardealului”, nr. 1-2, 1983.

4.  Idem, Preoţia generală şi slujirea credincioşilor în lume, în “Mitropolia Ardealului”, nr. 1-2, 1986.

 

2. Sfânta Liturghie în viaţa credincioşilor; participarea activă la săvârşirea ei.

Bibliografie:

1.  Pr.prof. Ene Branişte, Participarea la Liturghie, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999.

2.  Idem, Participarea la Sfânta Liturghie şi metode pentru realizarea ei, în “Studii Teologice”, I (1949), nr.7-8, p. 567 ş.u.

 

3. I. - Datoria preotului şi a oricărui credincios pentru apărarea dreptei-credinţe.

II - Deviaţii de la trăirea religioasă autentică (erezie, superstiţii, influenţe orientale – yoga, reîncarnare etc. ) şi combaterea lor.

Bibliografie:

1.Pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae, Mărturisirea dreptei credinţe prin rugăciunile preotului însoţite de răspunsurile credincioşilor, ca pregătire pentru  înfăptui­rea jertfei euharistice şi a împărtăşirii cu ea, în “Mitropolia Banatului”, an.  XXXI) (1982), nr. 1-3, p. 39-72.

2.Pr.prof.dr. Nicolae D. Necula, Cum şi ce trebuie să fie profesorul de religie?, în Tradiţie şi înnoire în spiritualitatea liturgică, vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, p. 328 ş.u.

3.Dr. Antonie Plămădeală, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983.

4.Christos Yanaras, Libertatea moralei, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004.                                   

5.Pr.prof.dr. Gheorghe I. Drăgulin, Împotriva farmecelor şi a altor superstiţii. Aanaliză teologică şi mod de “dezlegare” a lor, Editura Proxima, Bucureşti, 2008.

 

4.  Familia - factor de misiune creştină şi provocările ei (divorţ, concubinaj, abandonul copiilor etc.)

Bibliografie:

1. Familia creştină azi, volum colectiv, Editura Trinitas, Iaşi, 2004.

 

5. Fundamentele slujirii sociale a Bisericii. Asistenţa religioasă desfăşurată de Biserică în diferite medii ale societăţii.

Bibliografie:

1. Pr. Conf. Ion Vicovan, Daţi-le voi să mănânce! Filantropia creştină-istorie şi spiritualitate”, Ed. Trinitas, Iaşi, 2001.

2. Arhid. Prof. Ion Ică Jr., Gândirea socială a Biseriicii, Ed.Deisis, Sibiu 2002

 

6. Teme prioritare ale pastoraţiei actuale: catehizarea tineretului, asistenţa socială, învăţământul religios.

Bibliografie:

1.  Pr.prof. Ene Branişte, Cultul ortodox ca mijloc de propovăduire a dreptei credinţe, a dragostei, a păcii şi a bunei înţelegeri între oameni, în “Studii Teologice”, V (1963), nr. 9-10, p. 626-642.

2.  Gheorghios D. Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. de Pr.prof.dr. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 2004.

 

7. Misiunea Bisericii în societatea actuală (atitudinea Bisericii faţă de secularizare, anticlericalism, politică etc.).

Bibliografie:

1. Pr Ghe. Popa, Comuniune și înnoire spirituală, în contextul secularizării lumii contemporane, Ed.Trinitas, Iași 2000.

2. Pr.Prof.Dr.Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române, Ed.Trinitas, Iași 1995.

 

PREDICI

1.      Predică la Înălţarea Domnului.

2.      Predică la Duminica a VII- după Paşti (a Sfinţilor Părinţi la Sinodul I ecumenic).

3.      Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

4.      Predică la Sfânta Treime.

5.      Predică la Duminica 1-a după Rusalii ( a tuturor Sfinţilor)

6.      Predică la Duminica a 2-a după Rusalii ( a sfinţilor Români)

7.      Predică la Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)

8.      Predică la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

9.      Predică la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

10.  Predică la Schimbarea la Faţă.

11.  Predică la Adormirea Maicii Domnului.

12.  Predică la Naşterea Maicii Domnului.

13.  Predică la Duminica dinaintea înălţării Sfintei Cruci.

14.  Predică la Duminica după înălţarea Sfintei Cruci.

15.  Predică la Cuvioasa Parascheva.

16.  Predică la Sfântul Dimitrie.

17.  Predică la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

18.  Predică la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

19.  Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

 

CATEHEZE

1.      Cateheză despre Patimile Domnului.

2.      Cateheză despre Învierea Domnului.

3.      Cateheză despre Învierea morţilor.

4.      Cateheză despre Răstignirea Domnului.

5.      Cateheză despre Judecata obştească.

6.      Cateheză despre Rugăciunea Domnească.

7.      Cateheză despre Maica Domnului.

(Sectorul Administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Iaşilor)