Marţi, 19 Martie 2019

În conformitate cu art. 124, alin. 1 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și ținând cont de prevederile hotărârilor Sfântului Sinod nr.: 3227/1991, 511/1992, 4274/1993, 7320/1998, 1438/1999, 6846/1999, 5014/2001, 5504/2011, Arhiepiscopia Iașilor organizează un examen de selecționare pentru ocuparea următoarelor posturi de preot din mediul urban:

 1. Preot coslujitor la Parohia „Sfânta Treime” – orașul Iași
 2. Preot paroh Parohia Pacea – orașul Botoșani
 3. Preot coslujitor Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva”- orașul Botoşani
 4. Preot coslujitor Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” - Gară, orașul Piatra – Neamț
 5. Preot misionar la Capela „Sfântul Spiridon” de la Spitalul Județean de Urgență – orașul Piatra Neamț

A. Perioada desfășurării examenului: 3 – 28 iunie 2019
B. Data limită de depunere a dosarelor: 24 mai 2019
C. Locul desfășurare a examenului: Centrul Eparhial Iași
D. Probele de examinare:

 • Proba scrisă: 3 iunie 2019, ora 10:00
 • Proba orală (prezentarea memoriului, cateheză, predică) și proba de slujire: 5 – 28 iunie 2019.

E. Pentru selecționarea preoților în municipii și orașe, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

          - 5 ani vechime în preoție (art. 124, alin. 1 din Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române și Hot. Sf. Sinod nr. 6846/1999)
          - obligativitatea cursurilor de definitivat (Hot. Sf. Sinod nr. 6846/1999)
          - să nu aibă impedimente canonice (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991)
          - să nu fi avut sancțiuni disciplinare  în ultimii 5 ani (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991) 
          - media rezultată din media la studii, media ultimului grad profesional absolvit și media administrativă pe ultimii 5 ani, să fie cuprinsă  între 8,51-10,00 (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991

F. Examenul de selecţionare va consta din: 

          a) Un memoriu asupra activității pastorale, misionare şi gospodărești, desfășurată în ultimii 5 ani, certificat de protoiereu şi văzut de Chiriarhul locului, care apoi va fi prezentat oral şi în faţa Comisiei şi notat de aceasta.
          b) O probă scrisă cu subiect stabilit de Comisie, din domeniul Teologiei pastorale şi al Teologiei dogmatice şi al îndrumărilor misionare, care să facă dovada cunoștințelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie, precum şi a capacităţii sale.
          c) O probă orală de predică, rostită fie în fața Comisiei, în sală, fie în biserică, la un serviciu  religios (15 min.)
          d) O probă orală de cateheză (15 min.)
          e) O probă de slujire în biserică.

G. Subiectele pentru probele fiecărui examen se vor extrage din urnă, unde vor exista cu 10 subiecte în plus față de numărul candidaților.

H. Candidaţii care vor obţine media generală la examen minimum 8,51, calculată din notările de la probele a, b, c, d şi e vor fi declaraţi admişi, iar dintre cei admişi care au candidat la parohia respectivă va fi numit candidatul cu media cea mai mare.

          În caz de paritate de medie, Chiriarhul, în consultare cu membrii comisiei, va desemna candidatul care va fi numit în parohie, ținându-se cont și de situația misionară din teren.
          Dacă nici un candidat nu a obţinut media generală de 8,51 la concurs, se va repeta concursul.
          La fiecare probă, fiecare examinator, inclusiv preşedintele, acordă câte o notă şi se face media la fiecare probă, fără rotunjiri. Mediile de la probele a, b, c, d şi e se adună şi se împart la 5, obţinându-se astfel media de selecţionare.

I. Absolvenții de seminarii şi preoţii care au numai studii seminariale nu vor putea candida şi nu vor putea fi numiţi la parohii din mediul urban.

J. Pentru mai buna selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor în municipii se impune susținerea examenului inclusiv pentru doctorii în teologie (Hot. Sf. Sinod nr. 5014/2001).

K. Programul detaliat privitor la proba orală (prezentarea memoriului, cateheză, predică) și proba slujire urmează a fi stabilit.

L. Tematica pentru examenul de selecționare este disponibilă mai jos, la sediul Centrului eparhial, la Protoierii și pe site-ul mmb.ro.

 

Tematica pentru examen:

TEMA I: Preoția slujitoare și preoția generală

SUBTEME:

 1. Despre preoţie în Noul Testament; preoţia generală sau împărătească; relaţia preoţiei împărăteşti cu preoţia sacramentală; slujirea preoţiei împărăteşti
 2.  Preoţia Vechiului Testament; slujirea preoţească a lui Hristos; preoţia Sf. Apostoli; Sf. Ap. Pavel despre preoţie şi despre preoţii eretici; preoţia împărătească

BIBLIOGRAFIE

 • Pr. Prof. V. Mihoc, Preoţia generală şi slujirea credinciosului în lume, în Mitropolia Ardealului, an XXXI, 4, 1986, p. 43-50;
 • Panayotis Nellas, Preoţie împărătească – despre problema laicilor”, în Ortodoxia – divino-umanism în acţiune, ed. Deisis, Sibiu, 2013, pp. 135-150;
 • Pr. Ioan Mircea, Preoţia lui Hristos şi Preoţia sacramentală şi împărătească, în Ortodoxia, an XLII, 2, 1990, p. 5-20;
 • Pr. Dumitru Stăniloae, Preoţia nevăzută a lui Hristos, izvorul preoţiei văzute în Biserică, în Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, ed. a II-a, 1997, pp. 98-100;
 • Pr. Dumitru Stăniloae, Caracterul duhovnicesc al preoţiei slujitoare creştine şi preoţia generală, în Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, pp. 106-109.

Tema II:  Sfânta Liturghie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a credincioşilor

SUBTEME:

 1. Sfânta Liturghie ca mulțumire și cerere aduse lui Dumnezeu
 2. Sfințirea credincioșilor și pregustarea/anticiparea Împărăției cerurilor în Sfânta Liturghie
 3. Trezvia liturgică a preotului în slujirea Sfintei Liturghii.

BIBLIOGRAFIE:

 • Jean-Claude Larchet, Viața liturgică, traducere din franceză de Felicia Dumas, Editura Doxologia, Iași 2017, pp. 207-250, pp. 377-522;
 • Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, EIBMBOR, București, 1997, pp. 200-291, pp. 300-310, pp. 331-340, pp. 353-358;
 • Arhim. Sofronie Saharov, Rugăciunea liturgică, în Vom vedea pe Dumnezeu precum este, ed. Accent Print, Suceava, 2015, pp. 323-343;
 • Arhim. Emilianos Simonopetritul, „Pregătirea pentru Dumnezeiasca Liturghie”, în Tâlcuiri la Sfintele slujbe. Dumnezeiasca închinare, aşteptarea şi vederea lui Dumnezeu, Ed. Sf. Nectarie, Arad, 2009, pp. 35-57.

 

TEMA III: Păstrarea și mărturisirea dreptei credințe în contextul provocărilor pluralismului religios contemporan

SUBTEME:

1. Păstrarea, lucrarea și mărturisirea dreptei credințe în Hristos și în Biserică:
• Dreapta credință – condiție pentru mântuire
• Relația dintre credința personală și învățătura Bisericii lui Hristos
• Confirmarea și întărirea dreptei credințe prin participarea la comuniunea euharistică și la viața comunității parohiale

2. Doctrine și practici religioase orientale în spațiul românesc (reîncarnare, yoga, meditație zen). Cauzele popularității lor și atitudinea Bisericii:
• Identificarea trăsăturilor comune ale principalelor grupări orientale prezente în spațiul românesc (grupări guruiste, de meditație, din sfera New Age)

3. Deviații de la învățătura și trăirea creștin-ortodoxe autentice, la nivelul parohiei contemporane:
• Reflectarea religiozității postmoderne la nivelul comunității parohiale
• Terapii alternative incompatibile cu credința creștin ortodoxă
• Practici precreștine și superstiții legate de înmormântare
• Vrăjitorie și practici mantice contemporane
• Argumente biblice și patristice împotriva vrăjitoriei și ghicitoriei       

BIBLIOGRAFIE:

 • John Breck, Puterea cuvântului în Biserica dreptmăritoare, trad. de Monica E. Herghelegiu, EIBMBOR, București, 1999, pp. 123-145;
 • Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Numele de creștini (adevărați), mărturisire sigură a lui Hristos, în Ortodoxia, anul XLIII, nr. 1, ianuarie-martie 1991, pp. 3-6;
 • Cristinel Ioja, Un aspect ce nu trebuie uitat: întărirea comunității în ethosul Bisericii Ortodoxe, în Biserica Ortodoxă și grupările religioase neoprotestante, coord. de Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, Conf. dr. Cristinel Ioja, Arhim. lect. dr. Teofan Mada, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2013, pp. 159-173;
 • Jean Vernette, Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc, trad. de Cristina Jinga, Editura Corint, București, 2003, pp. 68-83;
 • Jean Vernette, Reîncarnarea, trad. de Adrian Ene, Editura Corint, București, 2004, pp. 26-73, 100-122;
 • Pr. prof. univ. dr. Nicolae Achimescu, Religii în dialog, Editura Trinitas, Iași, 2005, pp. 165-224, 252-274;
 • Vasile Pop, Yoga și isihasmul, Editura Lidia, București, 2003, pp. 241-252
 • Pr. lect. dr. Radu Petre Mureșan, Alternative spirituale în România, Editura Agnos, Sibiu, 2011, pp. 203-208, 235-241;
 • Constantin Iulian Damian, Parohia în faţa provocărilor fenomenului neoreligios: repere pastoral-misionare, în Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XIV, 2015, pp. 236-267;
 • Pr. lect. dr. Dan Sandu, Vrăjitoria și practicile magice, forme suspecte de religiozitate, în Teologie și viață, anul XIV (LXXX), nr. 1-6, 2004, pp. 63-76
 • Pr. drd. Ion Andreicuț, Pietismul sectant – îndepărtare de la credința creștină ortodoxă, în Ortodoxia, anul XL, nr. 1, ianuarie-martie 1989, pp. 54-63.

 

TEMA IV:  Locul familiei în viața Bisericii. Provocări contemporane.

SUBTEME:

1.Criza familiei în contextul societății post-moderne
• Pregătirea tinerilor pentru viața de familie
• Elemente care afectează relația conjugală; soluții duhovnicești și abordări pastorale
• Factorii de risc în educarea tinerei generații

2. Noile ideologii privind identitatea de gen şi LGBTQ – provocări pentru familia creştină

BIBLIOGRAFIE:

 • Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Pr. dr. Nicolae-Dragoş Kerekes, Provocările familiei pentru viitorul societăţii şi al lumii, în Familia în societatea contemporană (coordonatori: Pr. prof. dr. Viorel Sava, Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc - Puică), Doxologia, Iaşi, 2011, pp. 319-335;
 • Pr. Filoteu Faros, Pr. Stavros Kofinas, Căsnicia: dificultăți și soluții, Editura Sophia, București, 2012, pp. 88-160;
 • Pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teşu, Familia contemporană între ideal şi criză, Doxologia, Iaşi, 2011, pp. 51-85, 129-155 și 171-222;
 • Cuv. Paisie Aghioritul, Tinerii în faţa celor două căi ale vieţii, în Viaţa de familie, Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2003, pp. 17-36;
 • Virgiliu Gheorghe, Faţa nevăzută a homosexualităţii, Ed. Christiana, Bucureşti, 2014, pp. 21-52; 99-171;
 • Andrei Dîrlău, Freudo-marxismul: noua utopie. Ideologia corectitudinii politice – avatar al marxsismului cultural, în Familia ortodoxă, nr.  87 (Aprilie 2016), pp. 64-69.

 

TEMA V:  Fundamentele biblice și patristice ale slujirii social-filantropice a biserici. Lucrarea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române în trecut (repere) și astăzi (după 1990)

SUBTEME:

 1. Filantropia în Vechiul Testament
 2. Filantropia în Noul Testament
 3. Teologia filantropică a Sfinţilor Părinţi din secolele IV şi V
 4. Filantropia în Ţările Române
 5. Lucrarea social-filantropică în Biserica Ortodoxă Română după 1990

BIBLIOGRAFIE:

 • Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Daţi-le voi să mănânce! Filantropia creştină-istorie şi spiritualitate, Ed. Trinitas, Iaşi, 2001, pp. 20-21;  pp. 26-39; pp. 40-76; pp. 124-196; pp. 197-216;
 • Pr. Mihai Vizitiu, Filantropia divină și filantropia Bisericii după Noul Testament, Ed. Trinitas, Iași, 2002, pp. 81-150.

 

TEMA VI: Teme prioritare ale catehezei actuale în mediul urban

SUBTEME:

 1. Identificarea şi conştientizarea principalelor provocări la adresa catehezei contemporane
 2. Catehizarea tinerilor prin proiectele catehetice derulate de Patriarhia Română

BIBLIOGRAFIE:

 • Pr. dr. Roger Coresciuc, Despre o filozofie a indiferenţei religioase. Trecerea de la comunism la post-modernism: o provocare la adresa catehezei, în volumul colectiv Predicatori şi cateheţi români, mărturisitori în timpul regimului comunist. Receptarea misiunii lor în actualitate, volumul Simpozionului profesorilor universitari de Catehetică şi Omiletică din România desfăşurat la Timişoara, 29-31 octombrie 2017, ed. Universitaria Craiova & Pro Universitaria Bucureşti, Timişoara, 2017, pp. 208-221;
 • Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, Provocările catehetului ortodox în fața „digital natives”, în volumul conferinței internaționale Teologie și Pedagogie. Identitate specifică și responsabilitate comună în actul educației, Doxologia, Iași, 2016, pp. 379-391;
 • Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, Duc în altum. Ieşiţi în larg. O introducere în catehetică, ed. Andreiana, Sibiu, 2011, pp. 29-49;
 • Prof. univ. dr. Constantin Cucoș, Educaţia religioasă – expresia unei conlucrări responsabile dintre Şcoală şi Biserică. Prezent şi perspective, în volumul conferinței internaționale Teologie și Pedagogie. Identitate specifică și responsabilitate comună în actul educației, Doxologia, Iași, 2016, pp. 125-144;
 • Pr. Sorin Lungoci, Catehizarea adolescenților prin extinderea programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, Calendarul Arhiepiscopiei Timișoarei, anul XXXIV, 2014, pp. 133-151. (studiul poate fi consultat și la adresa: http://mitropolia-banatului.ro/33554432/wpcontent/uploads/2012/06/AlmanahulArhiepiscopiei_Timisoarei.pdf)

 

TEMA VII: Liturghia Bisericii și liturghia după Liturghie a credincioșilor. importanța lor misionară în societatea contemporană

SUBTEME:

 1. Mărturie creştină în contextul secularizării de astăzi
 2. Ortodoxie, Liturghie, mărturisire

BIBLIOGRAFIE:

 • Pr. prof. dr. Ion Bria, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice și mărturiei creștine azi, Editura Athena, Bucuresti, 1996, pp. 17-29, 153-214;
 • Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Comuniune și înnoire spirituală în contextul secularizării lumii moderne, Editura Trinitas, Iași, 2000, pp. 171-202;
 • Panayotis Nellas, Creştinii în lume – creaţia, istoria, Biserica, credincioşii, în Ortodoxia – divino-umanism în acţiune, ed. Deisis, Sibiu, 2013, pp. 197-224.

PREDICI

 1. Predică la Înălţarea Domnului.
 2. Predică la Duminica a VII- după Paşti (a Sfinţilor Părinţi la Sinodul I ecumenic).
 3. Predică la Pogorârea Sfântului Duh.
 4. Predică la Sfânta Treime.
 5. Predică la Duminica 1-a după Rusalii ( a tuturor Sfinţilor)
 6. Predică la Duminica a 2-a după Rusalii ( a sfinţilor Români)
 7. Predică la Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)
 8. Predică la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
 9. Predică la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
 10. Predică la Schimbarea la Faţă.
 11. Predică la Adormirea Maicii Domnului.
 12. Predică la Naşterea Maicii Domnului.
 13. Predică la Duminica dinaintea înălţării Sfintei Cruci.
 14. Predică la Duminica după înălţarea Sfintei Cruci.
 15. Predică la Cuvioasa Parascheva.
 16. Predică la Sfântul Dimitrie.
 17. Predică la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.
 18. Predică la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.
 19. Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

CATEHEZE

 1. Cateheză despre Patimile Domnului.
 2. Cateheză despre Învierea Domnului.
 3. Cateheză despre Învierea morţilor.
 4. Cateheză despre Răstignirea Domnului.
 5. Cateheză despre Judecata obştească.
 6. Cateheză despre Rugăciunea Domnească.
 7. Cateheză despre Maica Domnului.
 8. Cateheză despre Taina Sfintei Cununii

Pr. Vicar administrativ,
Pr. Marian Timofte

Consilier învățământ,                                       Consilier administrativ-bisericesc,
Arhim. Hrisostom Rădășanu                                        Pr. Adrian Zaharia

 

Click aici pentru detalii